Definicja i źródła niskiej emisji

Niska emisja to emisja zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza z kominów i innych źródeł emisji na wysokości nie większej niż 40 m. Przeważnie jednak znajdują się one poniżej 10 metrów. Właśnie z tego powodu jest to zjawisko tak szkodliwe ponieważ zanieczyszczenia takie jak pyły i gazy gromadzą się lokalnie i odczuwane są przez nas w stosunkowo bliskiej odległości od źródła. Przyczyną powstania problemu niskiej emisji jest zaspokajanie naszych potrzeb – ogrzewania (z tzw. sektora bytowo-komunalnego), komunikacji samochodowej, transportu.

Niska emisja jest przyczyną pojawienia się w powietrzu wielu szkodliwych substancji, wśród których można wyszczególnić: pyły zawieszone (PM10, PM2,5), dwutlenek siarki (SO2), który jedną z głównych przyczyn powstawania kwaśnych deszczy, tlenki azotu (NOx) wraz z dwutlenkiem azotu, metale ciężkie, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA – m.in. benzo(a)piren), dioksyny przyczyniające się do zachorowań na nowotwory.

W Polsce problem niskiej emisji istnieje i dotyczy zarówno dużych aglomeracji miejskich oraz miejscowości, gdzie nie ma możliwości podłączenia się do sieci ciepłowniczej, czy gazowej. Stężenia większości z tych substancji mogą przekraczać wartości dopuszczalne norm, stąd pojawia się konieczność szybkiego działania w celu zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza, szczególnie w okresie grzewczym. Zatrute wymienionymi powyżej substancjami powietrze ma bezpośredni wpływ na zdrowie ludzkie, żywotność roślin oraz zwierząt.

Konsekwencje zdrowotne, finansowe, prawne i środowiskowe związane z tzw. niską emisją oraz spalaniem odpadów w piecach i kotłach domowych.

Najbardziej odczuwalną konsekwencją niskiej emisji jest jej wpływ na pogorszenie stanu naszego stanu zdrowia.

Wplyw

Źródło: Europejska Agencja Środowiska

Konsekwencje zdrowotne, finansowe, prawne i środowiskowe związane z tzw. niską emisją oraz spalaniem odpadów w piecach i kotłach domowych

Na pewno należy walczyć o jakość naszego życia. O szkodliwości palenia niskiej jakości węglem, wiemy już wszyscy. Niemniej czy zdajemy sobie sprawę z konsekwencji finansowych związanych z wprowadzaniem zanieczyszczeń w wyniku spalania odpadów pochodzących z gospodarstw domowych?

Niewiedza niejednokrotnie sprawia wiele kłopotów i przysparza licznych nieprzewidzianych wydatków.

Wraz z początkiem sezonu grzewczego narasta problem spalania odpadów pochodzących z gospodarstw domowych. Kto będzie spalał odpady musi liczyć się z poniesieniem konsekwencji. Artykuł 191 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 21) mówi, że kto termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu (do 30 dni) albo grzywny (do 5000 złotych). Może również być wypisany mandat w wysokości od 20 do 500 złotych.

Dodatkowo jeśli stwierdzi się rażące naruszenie przepisów wtedy sprawę można skierować do sądu.

Próba niewpuszczenia upoważnionych do kontroli osób na teren posesji też może skutkować sankcjami. Artykuł 225 § 1 Kodeksu karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zmianami) mówi bowiem, że kto osobie uprawnionej do przeprowadzenia kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech.

Zatem, NIE MOŻNA SPALAĆ!

 • PRZEDMIOTÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH, BUTELEK, POJEMNIKÓW ORAZ TOREB FOLIOWYCH,
 • ZUŻYTYCH OPON I INNYCH ODPADÓW Z GUMY,
 • ODPADÓW ZIELONYCH POCHODZĄCYCH Z PIELĘGNACJI TERENÓW ZIELONI, OGRODÓW, PARKÓW I CMENTARZY,
 • ELEMENTÓW DREWNIANYCH POKRYTYCH LAKIEREM LUB IMPREGNOWANYCH,
 • OPAKOWAŃ PO ROZPUSZCZALNIKACH LUB ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN,
 • OPAKOWAŃ PO FARBACH, LAKIERACH,
 • PAPIERU BIELONEGO ZWIĄZKAMI CHLORU Z NADRUKIEM FARB KOLOROWYCH,
 • ODZIEŻY, OBUWIA,
 • SZTUCZNEJ SKÓRY.

Działania ograniczające i zapobiegające niskiej emisji, możliwe do zastosowania przez mieszkańców

Do działań ograniczających i zapobiegających występowaniu niskiej emisji, możliwych do zastosowania poprzez mieszkańców można zaliczyć:

 • 1. wykluczenie spalania odpadów komunalnych i tworzyw sztucznych,
 • 2. stosowanie wysokiej jakości paliw,
 • 3. zastosowanie technik czystego spalania w kotłach domowych,
 • 4. wymiana starych, nieefektywnych urządzeń grzewczych opalanych stałymi paliwami jak węgiel i stałymi biopaliwami na wysokosprawne kotły,
 • 5. minimalizację zapotrzebowania na ciepło budynku mieszkalnego poprzez termomodernizację i energomodernizację.

Oddziaływania niskiej emisji nie można bagatelizować i omijać tego problemu.

Spalajmy odpowiednie paliwa w wysokosprawnych kotłach. Faktem jest, że paleniska domowe w przypadku stosowania węgla czy drewna powodują wprowadzanie dużej ilości zanieczyszczeń do powietrza w szczególności pyłu PM10 i benzo(a)pirenu. Niemniej problem narasta i pojawiają się uciążliwości w przypadku spalania nie zawsze właściwego opału przez niektórych mieszkańców tj. odpadów.

Ważnym aspektem w minimalizowaniu oddziaływania na środowisko naturalne zanieczyszczeń pochodzących ze spalania paliw stałych jest, biorąc pod uwagę zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (oszczędności energii), termomodernizacja budynków. Modernizacja systemu ogrzewania, zastosowanie czystych technik spalania, odnawialnych źródeł energii, ocieplenie budynku czy wymiana drzwi i okien w dłuższej perspektywie mogą okazać się ekonomicznie uzasadnione i wpłynąć na poprawę jakości naszego życia.

Biorąc po uwagę to, na jak wiele czynników wpływ ma użytkownik pieca, warto w punktach przypomnieć najważniejsze działania, które korzystnie wpłynąć mogą na jakość powietrza. Zadbajmy więc o to, by:

 • 1. stosować do ogrzewania wyłącznie paliwo dobrej jakości, czyli nie palimy w piecach np. miałem węglowym, odpadami bytowymi itp., szczególnie istotnie jest to w piecach starego typu o niskiej efektywności spalania,
 • 2. jeśli jest to jeszcze możliwe, zamieńmy stary piec węglowy na bardziej ekologiczny: piec na paliwo stałe najnowszej generacji spełniający normy wchodzącego w życie rozporządzenia w sprawie wymagań dla kotłów na paliwa stałe, piec gazowy lub elektryczny,
 • 3. korzystać z alternatywnych źródeł wspomagających tradycyjne systemy grzewcze np.: kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, pompy ciepła itp.
 • 4. ocieplić dom i zmodernizować okna, aby zużywać mniej energii na ogrzewanie.

Przejście do części mapowej portalu